പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ 5 Contacts എടുക്കുവാനും , Message അയക്കുവാനും , Unlimited ആയി Interest അയക്കുവാനുമുള്ള സൗകര്യത്തോട് കൂടി തികച്ചും Free ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്
Gurudeva Matrimony | Success Stories

 Success Stories For Gurudeva

Card image cap

Nived (ID : 75161)
Prabisha (ID : 64217)

Wedding Date
16th September 2023


Card image cap

Sanoop (ID : 74777)
Shalu (ID : 79281)

Wedding Date
10th September 2023


Card image cap

Navaneeth (ID : 67350)
78387 (ID : Anagha)

Wedding Date
9th September 2023


Card image cap

Jithin (ID : 68877)
Aiswarya (ID : 77545)

Wedding Date
3rd September 2023


Card image cap

Nibin Odukkathil (ID : 80519)
Meghna (ID : 74137)

Wedding Date
10th September 2023


Card image cap

Krinjith (ID : 68068)
Vijisha (ID : 78048)

Wedding Date
2nd September 2023


Card image cap

Ashith P R (ID : 77750)
Dilna (ID : 69830)

Wedding Date
2nd September 2023


Card image cap

Vishnu (ID : 80324)
Krishnapriya (ID : 58488)

Wedding Date
28th August 2023


About Us

Since the year 2002 our Establishment is engaged successfully in helping to find suitable Bride/Groom exclusively for THIYYA/EZHAVA Caste... Read More

Since the year 2002 our Establishment is engaged successfully in helping to find suitable Bride/Groom exclusively for THIYYA/EZHAVA Caste. We are also a leading Matrimonial Bureau with excellent expertise and vast database through 'Online as well as Office' presence connecting the Community around the World. Read Less