പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ 5 Contacts എടുക്കുവാനും , Message അയക്കുവാനും , Unlimited ആയി Interest അയക്കുവാനുമുള്ള സൗകര്യത്തോട് കൂടി തികച്ചും Free ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്
Gurudeva Matrimony | Success Stories

 Success Stories For Gurudeva

Card image cap

Adit (ID : 73243)
Anusree (ID : 79100)

Wedding Date
22nd January 2023


Card image cap

Sarang (ID : 77594)
Chanjal (ID : 78755)

Wedding Date
22nd January 2023


Card image cap

Amaljith (ID : 70635)
Sisira Ashok (ID : 75388)

Wedding Date
8th January 2023


Card image cap

NIJIL V (ID : 77012)
Adithya (ID : 71319)

Wedding Date
16th January 2023


Card image cap

Sachin (ID : 78099)
Arsha Kallyani (ID : 68119)

Wedding Date
11th December 2022


Card image cap Card image cap Card image cap

SOORAJ (ID : 69026)
Neetha (ID : 71665)

Wedding Date
25th December 2022


Card image cap

Ashique (ID : 63084)
Amritha (ID : 67653)

Wedding Date
11th December 2022


Card image cap Card image cap Card image cap

Ajay (ID : 62572)
Anjana (ID : 63595)

Wedding Date
10th November 2022


About Us

Since the year 2002 our Establishment is engaged successfully in helping to find suitable Bride/Groom exclusively for THIYYA/EZHAVA Caste... Read More

Since the year 2002 our Establishment is engaged successfully in helping to find suitable Bride/Groom exclusively for THIYYA/EZHAVA Caste. We are also a leading Matrimonial Bureau with excellent expertise and vast database through 'Online' as well as 'Office Presence' connecting the Community around the World. Read Less