പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ 5 Contacts എടുക്കുവാനും , Message അയക്കുവാനും , Unlimited ആയി Interest അയക്കുവാനുമുള്ള സൗകര്യത്തോട് കൂടി തികച്ചും Free ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്
Gurudeva Matrimony | Success Stories

 Success Stories For Gurudeva

Card image cap Card image cap Card image cap

Shaym Sasi (ID : 78029)
Kavya (ID : 54971)

Wedding Date
14th May 2023


Card image cap

Abhay (ID : 69476)
Namitha (ID : 79554)

Wedding Date
30th April 2023


Card image cap

Ajith Malol (ID : 76751)
Sandhya (ID : 69605)

Wedding Date
3rd May 2023


Card image cap

Aswin Kumar (ID : 74498)
Anjana (ID : 69546)

Wedding Date
7th May 2023


Card image cap

Anooj (ID : 74285)
Sreenithya (ID : 78255)

Wedding Date
3rd May 2023


Card image cap

VINEESH N M (ID : 76687)
Keerthana (ID : 56622)

Wedding Date
7th May 2023


Card image cap

Revanth P S (ID : 28141)
Chinju Lakshmanan (ID : 18047)

Wedding Date
24th May 2023


Card image cap

Rahul (ID : 76957)
Samili (ID : 75259)

Wedding Date
7th May 2023


About Us

Since the year 2002 our Establishment is engaged successfully in helping to find suitable Bride/Groom exclusively for THIYYA/EZHAVA Caste... Read More

Since the year 2002 our Establishment is engaged successfully in helping to find suitable Bride/Groom exclusively for THIYYA/EZHAVA Caste. We are also a leading Matrimonial Bureau with excellent expertise and vast database through 'Online as well as Office' presence connecting the Community around the World. Read Less