പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ 5 Contacts എടുക്കുവാനും , Message അയക്കുവാനും , Unlimited ആയി Interest അയക്കുവാനുമുള്ള സൗകര്യത്തോട് കൂടി തികച്ചും Free ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്
Gurudeva Matrimony | Success Stories

 Success Stories For Gurudeva

Card image cap

Ashiklal (ID : 85886)
Athira (ID : 42411)

Wedding Date
25th May 2024


Card image cap

Neeraj (ID : 80756)
Litty Sunder (ID : 84914)

Wedding Date
16th May 2024


Card image cap

Nidhin (ID : 82471)
Sneha (ID : 81718)

Wedding Date
5th May 2024


Card image cap

Sibin (ID : 68641)
Nimisha (ID : 83206)

Wedding Date
5th May 2024


Card image cap

Athul (ID : 75001)
Aparna (ID : 82077)

Wedding Date
28th April 2024


Card image cap

Nidhin P P (ID : 79669)
:Adithya N (ID : 80879)

Wedding Date
12th May 2024


Card image cap

Sangeeth (ID : 64798)
Azhaka (ID : 74839)

Wedding Date
17th March 2024


Card image cap

Syamjith (ID : 85091)
Anagha (ID : 82350)

Wedding Date
6th May 2024


About Us

Since the year 2002 our Establishment is engaged successfully in helping to find suitable Bride/Groom exclusively for THIYYA/EZHAVA Caste... Read More

Since the year 2002 our Establishment is engaged successfully in helping to find suitable Bride/Groom exclusively for THIYYA/EZHAVA Caste. We are also a leading Matrimonial Bureau with excellent expertise and vast database through 'Online as well as Office' presence connecting the Community around the World. Read Less