പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ 5 Contacts എടുക്കുവാനും , Message അയക്കുവാനും , Unlimited ആയി Interest അയക്കുവാനുമുള്ള സൗകര്യത്തോട് കൂടി തികച്ചും Free ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്
Gurudeva Matrimony | Success Stories

 Success Stories For Gurudeva

Card image cap

Vishnu (ID : 86777)
Aswini (ID : 86794)

Wedding Date
13th July 2024


Card image cap

Sooraj (ID : 72275)
Athulya (ID : 67527)

Wedding Date
14th July 2024


Card image cap

Dibin (ID : 79144)
:Asraya (ID : 62943)

Wedding Date
2nd June 2024


Card image cap Card image cap Card image cap

Ashish (ID : 72850)
Athira (ID : 75485)

Wedding Date
12th May 2024


Card image cap

Abhith (ID : 81351)
Aswini (ID : 69080)

Wedding Date
25th May 2024


Card image cap

Sajin (ID : 81451)
Shamna (ID : 73258)

Wedding Date
28th May 2024


Card image cap

Dildeep (ID : 81020)
Anishma (ID : 80589)

Wedding Date
26th May 2024


Card image cap

Aswath.S (ID : 76116)
Amrutha lakshmi (ID : 79603)

Wedding Date
27th May 2024


About Us

Since the year 2002 our Establishment is engaged successfully in helping to find suitable Bride/Groom exclusively for THIYYA/EZHAVA Caste... Read More

Since the year 2002 our Establishment is engaged successfully in helping to find suitable Bride/Groom exclusively for THIYYA/EZHAVA Caste. We are also a leading Matrimonial Bureau with excellent expertise and vast database through 'Online as well as Office' presence connecting the Community around the World. Read Less