പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ 5 Contacts എടുക്കുവാനും , Message അയക്കുവാനും , Unlimited ആയി Interest അയക്കുവാനുമുള്ള സൗകര്യത്തോട് കൂടി തികച്ചും Free ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്
Gurudeva Matrimony | Success Stories

 Success Stories For Gurudeva

Card image cap

Hemanth.PV (ID : 75459)
Swathi (ID : 76275)

Wedding Date
21st August 2022


Card image cap

Sharon (ID : 69130)
Chaithra (ID : 68060)

Wedding Date
21st August 2022


Card image cap

Ajay (ID : 70231)
Silpa (ID : 72875)

Wedding Date
21st August 2022


Card image cap Card image cap Card image cap

Arun Kumar (ID : 66982)
Arya (ID : 74461)

Wedding Date
21st August 2022


Card image cap

Sai Narayan (ID : 72287)
Amrutha (ID : 70446)

Wedding Date
21st August 2022


Card image cap

Akshay Shekhar (ID : 74517)
68445 (ID : Treesa)

Wedding Date
21st August 2022


Card image cap

Akshay Raj (ID : 70855)
Arathi (ID : 71433)

Wedding Date
3rd July 2022


Card image cap

Lijil (ID : 64819)
Sruthi (ID : 73978)

Wedding Date
21st August 2022


About Us

Since the year 2002 our Establishment is engaged successfully in helping to find suitable Bride/Groom exclusively for THIYYA/EZHAVA Caste... Read More

Since the year 2002 our Establishment is engaged successfully in helping to find suitable Bride/Groom exclusively for THIYYA/EZHAVA Caste. We are also a leading Matrimonial Bureau with excellent expertise and vast database through 'Online' as well as 'Office Presence' connecting the Community around the World. Read Less