പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ 5 Contacts എടുക്കുവാനും , Message അയക്കുവാനും , Unlimited ആയി Interest അയക്കുവാനുമുള്ള സൗകര്യത്തോട് കൂടി തികച്ചും Free ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്
Gurudeva Matrimony | Success Stories

 Success Stories For Gurudeva

Card image cap

Shijin (ID : 79629)
Lisna (ID : 62145)

Wedding Date
18th February 2024


Card image cap

Akhil (ID : 48985)
Sreya (ID : 62485)

Wedding Date
18th February 2024


Card image cap

Prasad (ID : 83083)
Arya (ID : 82461)

Wedding Date
11th February 2024


Card image cap

Arjun (ID : 60362)
Soorya krishna (ID : 74155)

Wedding Date
11th February 2024


Card image cap

Chanjal (ID : 69326)
Swathi Sadasivan (ID : 81105)

Wedding Date
11th February 2024


Card image cap

Amith P (ID : 68989)
Drisya Santh (ID : 74138)

Wedding Date
4th February 2024


Card image cap

Vishnu Bhagath (ID : 78662)
Anusree (ID : 79110)

Wedding Date
22nd January 2024


Card image cap

Shibin Rag (ID : 75199)
Mishitha (ID : 62088)

Wedding Date
14th February 2024


About Us

Since the year 2002 our Establishment is engaged successfully in helping to find suitable Bride/Groom exclusively for THIYYA/EZHAVA Caste... Read More

Since the year 2002 our Establishment is engaged successfully in helping to find suitable Bride/Groom exclusively for THIYYA/EZHAVA Caste. We are also a leading Matrimonial Bureau with excellent expertise and vast database through 'Online as well as Office' presence connecting the Community around the World. Read Less