പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ 5 Contacts എടുക്കുവാനും , Message അയക്കുവാനും , Unlimited ആയി Interest അയക്കുവാനുമുള്ള സൗകര്യത്തോട് കൂടി തികച്ചും Free ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്
Gurudeva Matrimony | Success Stories

 Success Stories For Gurudeva

Card image cap Card image cap Card image cap

Vijesh (ID : 73435)
Sruthi (ID : 66824)

Wedding Date
24th April 2022


Card image cap

Midhun Raj (ID : 71326)
Anusree (ID : 57945)

Wedding Date
12th May 2022


Card image cap Card image cap Card image cap

TARUN (ID : 73168)
JANVI (ID : 74811)

Wedding Date
19th June 2022


Card image cap

Vinob (ID : 57669)
Sinooja (ID : 65408)

Wedding Date
1st May 2022


Card image cap

Shijulal (ID : 68639)
Athira P K (ID : 64241)

Wedding Date
19th June 2022


Card image cap Card image cap Card image cap

Akhil (ID : 50123)
Sruthi (ID : 66317)

Wedding Date
6th June 2022


Card image cap Card image cap Card image cap

Ragendh (ID : 72495)
Keerthana (ID : 61675)

Wedding Date
12th May 2022


Card image cap Card image cap Card image cap

Raneesh KP (ID : 70314)
Sujina .V (ID : 53183)

Wedding Date
13th March 2022


About Us

Since the year 2002 our Establishment is engaged successfully in helping to find suitable Bride/Groom exclusively for THIYYA/EZHAVA Caste... Read More

Since the year 2002 our Establishment is engaged successfully in helping to find suitable Bride/Groom exclusively for THIYYA/EZHAVA Caste. We are also a leading Matrimonial Bureau with excellent expertise and vast database through 'Online' as well as 'Office Presence' connecting the Community around the World. Read Less